head-title
 
 

Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da mora upravljavec zbirke osebnih podatkov za vsako zbirko osebnih podatkov zagotoviti katalog podatkov, prav tako pa mora biti posamezniku omogočen vpogled v katalog podatkov.


1. Naziv zbirke osebnih podatkov: Centralni register prebivalstva (CRP)

2. Upravljavec zbirke podatkov in njegov sedež: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana

3. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov: Zakon o centralnem registru prebivalstva.

4. Kategorije posameznikov v CRP:

 • državljani, ki imajo stalno in začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji;
 • državljani, ki so stalno ali začasno, za več kot 3 mesece, odsotni iz Republike Slovenije;
 • tujci, ki v Republiki Sloveniji nimajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje, imajo pa določene pravice ali obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju, če je tako določeno z zakonom.

  5. Vrste osebnih podatkov v CRP: Enotna matična številka občana (EMŠO), kraj rojstva, ime in priimek, državljanstvo, prebivališče in vrsta prebivališča, zakonski stan, volilna pravica, EMŠO (matere, očeta, zakonca in otrok), identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov v upravljanju javnega sektorja, datumi in podatki o dogodkih, spremembah in popravkih.

  6. Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov: V CRP se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljati stanje in gibanje prebivalstva za potrebe državnih organov in drugih uporabnikov, ki jih potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ter za namene izvajanja statističnih, socioekonomskih in drugih raziskovanj, za katere imajo zakonsko podlago.

  7. Čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov: CRP je trajnega pomena. Podatki se hranijo 100 let po smrti ali odselitvi posameznika, po preteku tega časa pa se odstopijo v hrambo Arhivu Republike Slovenije.

  8. Omejitve pravic posameznikov: Posebnih omejitev pri izpolnjevanju pravic posameznika ni. Posameznik ima pravico:
 • do vpogleda v podatke CRP, ki se nanašajo nanj;
 • do prepisa teh podatkov;
 • do seznama uporabnikov, ki so vpogledali ali prejeli njegove osebne podatke v določenem obdobju;
 • do informacij o virih in metodah, na katerih temelji zbiranje podatkov;
 • do popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov, če se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.

  Zahtevo posameznik vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Vpogled v lastne osebne podatke je možen tudi preko spleta. Pri tem je edina omejitev ta, da je tak vpogled omogočen samo imetnikom digitalnega kvalificiranega potrdila.

  9. Uporabniki CRP: Osebne podatke iz CRP-ja prejemajo samo tisti uporabniki, ki imajo za to pravno podlago in upravičen namen. Upravljavci zbirk podatkov (registrov, evidenc ipd.), ki jih vodijo o posamezniku na podlagi zakona, morajo uporabljati EMŠO na področjih:
 • statistike,
 • notranjih zadev,
 • zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
 • davkov in carine,
 • obrambe,
 • geodetske službe,
 • urejanja prostora in ekološke zaščite,
 • zaposlovanja in spremljanja delovne sile,
 • pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
 • pravosodja,
 • šolstva,
 • socialnega varstva,
 • drugi uporabniki oziroma upravljavci zbirk podatkov, določeni z zakonom, ki v svojih zbirkah podatkov uporabljajo EMŠO.

  Uporabniki osebnih podatkov, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov in uporabniki, ki so pooblaščeni z osebno pisno privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo, pa v zakonu oziroma pooblastilu nimajo konkretno opredeljenih podatkov, do katerih so upravičeni, imajo pravico iz CRP dobiti naslednje podatke: ime in priimek, kraj rojstva, leto rojstva, spol, državljanstvo, prebivališče in vrsto prebivališča.

  10. Iznos osebnih podatkov iz države: Državni nadzorni organ vodi seznam tretjih držav, za katere je ugotovil, da imajo v celoti ali delno zagotovljeno ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ali da te nimajo zagotovljene. Če je ugotovljeno, da tretja država le delno zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, se v seznamu navede tudi, v katerem delu je ustrezna raven zagotovljena.

  Državni nadzorni organ objavi seznam iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Posredovanje osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali se bodo obdelovali šele po opravljenem posredovanju v tretjo državo, je dopustno v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in pod pogojem, da državni nadzorni organ izda odločbo, da država, v katero se iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

  Odločba iz prejšnjega odstavka ni potrebna, če je tretja država na seznamu tistih držav, za katere je ugotovljeno, da v celoti zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

  Odločba iz drugega odstavka ni potrebna, če je tretja država na seznamu tistih držav, za katere je ugotovljeno, da delno zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, če se posredujejo tisti osebni podatki in za tiste namene, za katere je ugotovljena ustrezna raven varstva.

  11. Opis zavarovanja: Osebni podatki so zavarovani v skladu z varnostno shemo Ministrstva za notranje zadeve ter v skladu s politiko varovanja informacijskega sistema Ministrstva za javno upravo.

  12. Podatki iz povezanih zbirk osebnih podatkov:
 • Matični register (rojstvo, smrt, državljanstvo, sklenjena zakonska zveza, sprememba osebnega imena, razveza);
 • Bolnišnični informacijski sistemi (Elektronska prijava rojstva);
 • Register stalnega prebivalstva (prijava, odjava prebivališča, volilna pravica, gospodinjstvo);
 • Register tujcev (dovoljenje za prebivanje tujca);
 • Zbirka podatkov o zaposlovanju tujcev (določitev EMŠO tujcu);
 • Register državljanstev (pridobitev in prenehanje državljanstva);
 • Register evidenčnih tujcev (uveljavljanje pravic ali uresničevanje dolžnosti v Republiki Sloveniji);
 • Azilni register (prosilec za mednarodno zaščito);
 • Register prostorskih enot (občina, naselje, ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, volišče);
 • Register davčnih zavezancev (davčna številka fizične osebe).